Bel voor meer informatie of gratis informatiegesprek


De ArbeidsMediator Eindhoven
onderdeel van Praktijk voor
Mediation Oost-Brabant
Chris van Gompel,
MfN-registermediator
Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

(040) 22 66 535
06 - 39 79 51 28
info@arbeidsmediatoreindhoven.nl
KVK Eindhoven: 57401195

De meest gestelde vragen over arbeidsmediation

1. Zijn arbeidsgeschillen wel op te lossen met mediation?

Arbeidsgeschillen ontstaan vaak door een verstoorde communicatie. In een arbeidsmediation raken partijen weer met elkaar in gesprek. Het is snel inzetbaar waardoor de negatieve effecten van een verstoorde arbeidsverhouding tijdig in positieve richting kunnen worden omgebogen. Een geslaagde arbeidsmediation leidt tot een snellere oplossing dan een juridische procedure. De rancune verdwijnt; beide partijen immers hebben hun arbeidsconflict zelf opgelost.

2. Heeft arbeidsmediation nog zin als beide partijen beseffen dat de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord is en ontslag de enige optie lijkt?

Voor de hand ligt hierbij dat de kantonrechter wordt ingeschakeld ter vaststelling van de mate van verwijtbaarheid, de datum van ontslag en de hoogte van een (eventuele) ontslagvergoeding. Zo’n inhoudelijke procedure vergt veel energie en stress van partijen.
Vooral omdat de rechter de hoogte van de ontslagvergoeding mede vaststelt op basis van zijn oordeel over de mate van verwijtbaarheid, zullen partijen of hun advocaten er niet voor terugdeinzen flink met modder te gooien.
Proberen partijen om met behulp van een arbeidsmediator tot een oplossing te komen (exit-mediation), dan kunnen zij de arbeidsovereenkomst via een pro forma procedure door de kantonrechter laten ontbinden. Het verzoek - en verweerschrift worden dan op elkaar afgestemd en is geen persoonlijke verschijning voor de rechter nodig. Er is dan dus geen sprake van elkaar verwijten maken, met modder gooien en elkaar de schuld geven.

3. Is het voorstel voor arbeidsmediation niet een zwaktebod?

Neen, integendeel. Het getuigt juist van kracht omdat partijen de eigen verantwoordelijkheid nemen om eruit te komen en niet lijdzaam het oordeel van de rechter afwachten, waarmee blijvende schade, anders dan bij mediation, niet voorkomen zal worden.

4 En staan partijen bij de rechter niet zwakker na een mislukte mediation?

Een mediationpoging verslechtert uw positie bij de rechter niet. U geeft geen standpunten of argumentatie weg met een mediationpoging. Wat er in dearbeidsmediation ter tafel is gekomen, mag niet aan de rechter worden overgebracht. Alles wat naar voren komt is en blijft vertrouwelijk. Beide partijen beloven dit aan elkaar voordat een arbeidsmediation van start gaat. Als tijdens de arbeidsmediation blijkt dat een oplossing niet gevonden kan worden, staat de weg naar de rechter of arbiter nog helemaal open.

5. Wie ziet erop toe dat de afspraken worden nagekomen?

 De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.  Het is niet ongebruikelijk dat partijen in hun afspraken een evaluatietijdstip opnemen. Soms willen partijen dat de arbeidsmediator daarbij aanwezig is. Als één partij zich niet aan de afspraken houdt kan de andere partij in het uiterste geval nakoming eisen via de rechter.

6. Kun je verplicht worden aan een mediationtraject deel te nemen?

Deelname aan een arbeidsmediation gebeurt op basis van vrijwilligheid. Steeds vaker stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook aan te raden om arbeidsmediation een kans te geven en voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten.

7. Is mediation mogelijk bij conflicten met meer partijen of bij conflicten waar een achterban bij betrokken is?

Het is ingewikkelder, maar mogelijk. De partijen die aan tafel zitten moeten wel bevoegd zijn om afspraken te maken. Ze moeten zeggenschap hebben over bijvoorbeeld financiële of organisatorische consequenties.
Als in een conflict de achterban uitdrukkelijk een rol speelt, bijvoorbeeld in een geschil tussen bestuurder en Ondernemingsraad, moet in de mediationgesprekken bij het zoeken naar oplossingen in ieder geval extra aandacht besteed worden aan de (communicatie) met de achterban.

   
De ArbeidsMediator Eindhoven | Torenallee 20 te Eindhoven
Telefoonnummer (040) 22 66 535 of 06 - 39 79 51 28

E-mail: info@arbeidsmediatoreindhoven.nl.

Foto brug als symbool voor mediation

De Praktijk voor Mediation Oost-Brabant is aangesloten bij:

Mediatorsfederatie Nederland
Nederlandse Mediatorsvereniging
Mediatorsvereniging Zuid


Heeft u een mediator nodig in verband met een echtscheiding? Kijk dan eens op onze website over mediation en echtscheiding.